Algemene voorwaarden

Handbeschilderd

Van klei naar een prachtig product

Gratis verzenden boven € 80,-

Wij verzenden uw bestelling op dinsdag en donderdag

Piccobella Algemene voorwaarden

Piccobella is een groothandel in Italiaans servies. Wij importeren het handbeschilderde servies zelf uit Italie.
Piccobella vindt het belangrijk dat het servies aansluit bij uw bedrijf/winkel en wij verlenen aan onze koper daarom exclusiviteit.  

Bestelling is alleen mogelijk voor bedrijven en winkels met een KvK nummer.
Bestellen kan telefonisch en per mail of door middel van een inlogcode op www.piccobella.eu.

Het minimale Orderbedrag is € 350,- ex btw

Het Franco Orderbedrag is € 500,- ex btw

Prijzen
Alle bedragen zijn inkoopprijzen, vermeld in Euro`s en exclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Levertijd
1 De Levertijd varieert van een dag tot een groot aantal weken. Is uw bestelling niet op voorraad, dan wordt er in Italië bij onze leveranciers besteld. De levering bedraagt dan zes tot tien weken. Dat heeft te maken met het feit dat al onze artikelen met de hand worden beschilderd. En goed handwerk kost tijd, verpakken en verplaatsen naar Nederland ook.
De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering en kan nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Verkoper is niet in verzuim ten aanzien van de levertijd dan nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld door koper, deze hem hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en verkoper hieraan geen gevolg heeft gegeven.
3 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet tijdige levering, indien en voor zover deze niet tijdige levering te wijten is aan omstandigheden die niet voor rekening en risico van verkoper komen, waaronder begrepen niet (tijdige) nakoming door leveranciers van verkoper.

Betaling
1. Bij de eerste levering vindt facturering vooraf plaats en betaling dient voor de leveringsdatum per bank plaats te vinden of contant op de dag van levering.

2. De betalingstermijn is twee weken.

3. De geleverde goederen blijven in eigendom van Piccobella totdat de factuur betaald is.

Klachten
1 Koper is verplicht de zaken bij aflevering grondig te onderzoeken op zichtbare en/of direct waarneembare gebreken en bij aanwezigheid daarvan verkoper onmiddellijk te waarschuwen. Als zodanige gebreken worden aangemerkt alle gebreken welke door middel van normale zintuiglijke waarnemingen of een eenvoudige steekproef kunnen worden geconstateerd. Voorts is koper verplicht te controleren of de geleverde zaken ook op overige punten in overeenstemming zijn met de bestelling. Door het niet naleven van de waarschuwingsplicht vervalt ieder recht op reclameren.
2 Klachten betreffende de geleverde zaken moeten schriftelijk door koper bij verkoper worden ingediend, en wel uiterlijk 8 dagen na aflevering of - bij verborgen gebreken - binnen 8 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. De klacht dient een gemotiveerde omschrijving van het gebrek te bevatten en verkoper dient op eerste verzoek in de gelegenheid te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Klachten kunnen nimmer geldend worden gemaakt één jaar na levering.
3 Klachten kunnen slecht geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken die zich nog bevinden in het bezit van koper en wel in de staat waarin zij zijn geleverd.
4 Geringe, in de handel toelaatbare geachte of technische niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleur, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen klacht-grond opleveren.
5 Garanties omtrent kleurechtheid, waterdichtheid, wasechtheid, krimpvrijheid en andere technische hoedanigheden van de zaken en omtrent exclusiviteit zijn slechts van kracht voor zover deze door verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn toegezegd.
6 Indien koper tijdig een klacht heeft gemeld bij verkoper en deze klacht heeft erkend, dan is verkoper te zijner keuze uitsluitend gehouden tot aflevering van het ontbrekende, vervanging of herstel van de geleverde zaak of teruggave van een evenredig deel van de koopprijs.
7 Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht van koper niet opgeschort, tenzij verkoper met een dergelijke opschorting uitdrukkelijk schriftelijk instemt.
8 Retourzendingen zijn slechts toegestaan met toestemmingen van verkoper. Zij geschieden voor rekening en op risico van koper.

Persoonlijke gegevens
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor Piccobella en zullen niet verstrekt worden aan derden. Hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en deze beveiligen vindt u in de Privacy verklaring Piccobella mei 2018.

Zet- en drukfouten
Piccobella is niet verantwoordelijk voor zet- of drukfouten.

Kleur en formaat afwijkingen
Omdat de instelling van uw computer afwijkend kan zijn, kunnen kleuren anders overkomen dan in werkelijkheid.
Omdat de artikelen handbeschilderd zijn, kan het ontvangen artikel enigszins afwijken van het artikel op de foto.

Wijzigingsrecht
Piccobella behoudt het recht om de algemene voorwaarden en de inhoud van de website tussentijds te wijzigen.

Kopiëren
Niets op deze website mag gekopieerd, opgeslagen of verspreid worden zonder toestemming van Piccobella.