Privacy verklaring

Handbeschilderd

Van klei naar een prachtig product

Gratis verzenden boven € 80,-

Wij verzenden uw bestelling op dinsdag en donderdag

Piccobella Privacy verklaring

Privacy

Piccobella hecht veel waarde aan je privacy. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over je en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Piccobella. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 09/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over je door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacy beleid kunt je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan jelezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware
 
MijnWebwinkel
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot je gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
       
Webhosting
 
Mijnwebwinkel

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van MyonlineStore. MyonlineStore verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. MyonlineStore heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. MyonlineStore is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Mijnwebwinkel
Onze website maakt gebruik van Mijnwebwinkel en MailChimp, een derde partij die het e- mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die je ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Mijnwebwinkel of MailChimp. Mijnwebwinkel of MailChimp zal je naam en e- mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je hierop klikt zal je geen e-mail meer van onze website ontvangen. Je persoonsgegevens worden door MyonlineStore en MailChimp beveiligd opgeslagen. Mijnwebwinkel en MailChimp maken gebruik van cookies en andere internet technologieën, die inzichtelijk maken of e- mails worden geopend en gelezen. Mijnwebwinkel en MailChimp behouden zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Mijnwebwinkel
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijnwebwinkel. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijnwebwinkel heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.
       
Payment processors
Ideal
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Ideal. Ideal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals je bankrekeningnummer. Ideal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Ideal behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Ideal’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Ideal bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Mijnwebwinkel
Wij verzamelen reviews via het platform van Mijnwebwinkel. Als je een review achterlaat via Mijnwebwinkel dan ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. 
Mijnwebwinkel deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. Mijnwebwinkel publiceert je naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Mijnwebwinkel contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met Mijnwebwinkel. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doelje uit te nodigen om een review achter te laten. Mijnwebwinkel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mijnwebwinkel behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen.  Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Mijnwebwinkel derden inschakelt.
 
Verzenden en logistiek

My Parcel/PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van My Parcel/PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met My Parcel/PostNL delen. My Parcel/PostNL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat My Parcel/PostNL onderaannemers inschakelt, stellen My Parcel/PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
        
Facturatie en boekhouden

PVBO/FinFlux
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van PVBO/FinFlux. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. PVBO/FinFlux is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. PVBO/FinFlux gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Piccobella op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliënt profiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Je rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens alleen naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
 
Recht op beperking van de verwerking
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Piccobella. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jouw verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Piccobella Italiaans servies
Sharon Martens

Mackayweg 2 

5865 AG Tienray

0652675855

info@piccobella.eu

Versie mei 2019